Tìm kiếm trên Blog này

Saturday, December 7, 2019

VỊ THUỐC NGỒN GỐC KHOÁNG VẬT - Duyên Đơn

Còn gọi là hoàng đơn, hồng đơn, duyên hoàng, đơn phấn, tùng đơn, châu đơn, châu phấn.

Tên khoa học Minium.
DUYÊN ĐƠN - Minium - Nguyên liệu làm Thuốc nguồn gốc khoáng vật

Thursday, December 5, 2019

Tuesday, December 3, 2019

CÁC VỊ THUỐC KHÁC NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT - Tóc Rối

Còn gọi là huyết dư, đầu phát, nhân phát, loạn phát.

Tên khoa học Crinis.
TÓC RỐI - Crinis - Nguyên liệu làm Thuốc nguồn gốc động vật
Người xưa cho rằng tóc là do huyết thừa sinh ra, cho nên gọi tóc là huyết dư (dư là thừa).

Tóc nói ở đây là tóc người - Homo sapiens L. thuộc họ Người Hominidae. Tóc nam hay nữ đều dùng được.

Tóc có thể lấy quanh năm ở các hàng thợ cạo, lấy về dùng nước có xà phòng hay nước có pha chất kiềm (xút - NaOH hay cacbonat kiềm) rửa sạch, phơi khô.

Người có thể dùng tóc rửa sạch phơi khô hay đem đốt lên gọi là huyết dư thán - Crinis carbonisatus còn gọi là loạn phát thán hay đầu phái thán hoặc nhân phát thán.

Sunday, December 1, 2019

Sunday, November 24, 2019

CÁC VỊ THUỐC KHÁC NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT - Ngũ Linh Chi

Còn gọi là thảo linh chi, ngu linh tử, hàn trước phần, hàn hiệu trùng phẩn, hàn hiệu điểu.

Tên khoa học Facces Trogopterum.
NGŨ LINH CHI - Facces Trogopterum - Nguyên liệu làm Thuốc nguồn gốc động vật